Обавештење о потписаном уговору за; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ-Партија II Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање

Дана 22. новембра 2017. године по поновном спроведеном отвореном поступку јавне набавке по партијама  ЈНОП ПП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I   Набавка арматуре – секциона
Партија II  Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за Партија II  Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање са понуђачем;
ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 Објављујемо обавештење у прилогу: Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

Leave a Reply