Набавка услуга у поновном поступку; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ЗА; Партија III Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 20. новембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 10057/3 од 20. новембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија III  Сервис циркулационих пумпи – Sever
Рок за достављање понуда: 30. новембар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 30. новембар 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda U ponovnom postupku Servis pumpi po partijama
122 2017 JNMV PP U ponovnom postupku Konkursna dokumen Servis pumpi po partijama

Leave a Reply