Одлука о обустави поступка; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија III Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 28. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија I     Набавка арматуре – секциона
Партија II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за;
Партија III  Набавка арматуре – запорне и остало
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Ventila Partija 3

Leave a Reply