Додатно појашњење и одговор: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 12. маја 2017. године, заведеном под бројем 3098 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Одговор и појашњење

Leave a Reply