Измена и објава конкурсне документације у поступку ЈН: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисија у свом раду, поступајући по Захтеву заинтересованог лица које је доставило захтев за појашњењем дана 04. маја 2017. године, заведеном под бројем 2912 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија а по објави одговора и додатних информација, појашњења  истих извршила измену конкурсне документације без измене рока за достављање понуда у прилогу објављује Измењену конкурсну документацију:
ЈНОП 134/2017  Izmenjena konkursna Gradjevinski radovi invsticiono odrzavanje

Leave a Reply