ЈНОП 111/2017 НАБАВКА ДОБАРA ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА

Дана 10. априла 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 11. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2332/3 од 11. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 111/2017 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА
Рок за достављање понуда 18. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 18. мај 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 111/2017 Конкурсна док.; Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала
ЈНОП 111/2017 Позив за достављање понуда

Leave a Reply