Набавке 2017

РБТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.1.14/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.01.2018Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 1
2.2.11Н/2017ЈНМВ НаруџбеницаРедован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата донелаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.01.2018Обавештеље о зак. уговора
1.1.12П/2017 Набавке у преговарачком поступку без објављивања позива
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕПозив за достављање понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
27.12.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА3
2.2.31Н/2017ЈНМВ НаруџбеницаСервис опреме видео надзора и противпровалне опремеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА20.12.2017Обавештење о обустави поступка
1.3.20/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у ПожаревцуЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.01.2018Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.12Н/2017ЈНМВТелекомуникациона опрема (WI-fi Access point)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА28.12.2017Обавештеље о зак. уговора
1.1.3/2017ЈНМВНАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.12.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.12Н/2017ЈНМВУслуге штампаља пропагандног материјалаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА04.12.2017Обавештеље о зак. уговора
Н1.2.14/2017ЈНМВ НаруџбеницаСЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.12.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.13/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКИзрада пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притискаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
29.12.2017Одлука о обустави
Померање рока

Појашњење 3
Појашњење 2 
Појашњење 1
1.1.6/2017ЈНМВНабавка горива и ТНГЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.12.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
1.3.14-2/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
07.12.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави

Појашњење1
1.2.19/2017ЈНМВТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.12.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
1.2.2/2017ЈНМВСЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА у поновљеном поступку
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.11.2017Обавештеље о зак. уговора3
Обавештеље о зак. уговора1

Обавештеље о зак. уговора4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.8Н/2017ЈНМВУслуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјал (архивирање)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА16.11.2017Одлука о измени уговора
Обавештеље о зак. уговора
1.3.26/2017ЈНМВЕлектрорадови на одржавању ТПСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.11.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.14-2/2017ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 у ПожаревцуЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
07.12.2017 
1.2.2/2017ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.10.2017Обавештење о обустави
Обавештеље о зак. уговора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2

Појашњење1
2.2.1н/2017ЈНМВ НаруџбеницаПревоз материјала из магацина на локацијуЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.10.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.7н/2017 ЈНМВ НаруџбеницаСервис и одржавање ХардвераКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА27.10.2017Обавештеље о зак. уговора
2.1.9н/2017ЈНМВ НаруџбеницаНабавка канцеларијског материјала-Конкурсна документацијаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА13.10.2017Обавештеље о зак. уговора
1.3.16/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКГрађевинско одржавање објеката ЈПТЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.10.2017Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.32Н/2017ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуге ангажовања лица за обављање  послова безбедности и здравља на радуКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА08.09.2017Обавештеље о зак. уговора
1.1.12-2/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 2. и 3. партија у поновљеном поступку
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.10.2017Обавештење о зак.уговору3
Обавештење о зак.уговору2

Обавештење о обустави

Одлука о обустави3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2
2.2.21Н/2017ЈНМВ НаруџбеницаИзрада Елабората о привременој регулацији саобраћаја док      трају   радовиКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА04.10.2017Обавештење о зак.уговору 
1.1.11/2017.ЈНМВНабавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модулаЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.09.2017Обавештење о закљученом уговору
2.1.3н/2017 ЈНМВ НаруџбеницаНабавка материјала и опреме за пружање прве помоћиКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА30.08.2017Обавештење о закљученом уговору
1.3.14/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на локацији ТПС  10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.09.2017ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
1.1.10/2017ЈНМВНабавка ХТЗ опреме и одеће
1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
01.09.2017Обавештење о закљученом уговору
1.3.25/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.09.2017ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Појашњење1
2.2.22н /2017ЈНМВ НаруџбеницаПравне услугеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА01.08.2017Обавештење о закљученом уговору
2.1.11/2017ЈНМВНабавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
31.07.2017Обавештење о закљученом уговору2
Обавештење о закљученом уговору1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.12/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.08.2017Обавештење о закључењу уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1

Одлука о обустави поступка2
Одлука о обустави поступка3
Појашњење6
Појашњење5
Појашњење4

Појашњење3

Појашњење2
Појашњење1
1.3.6/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у ПожаревцуИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.08.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Појашњење 2

Појашњење 1
1.3.31/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.08.2017Одлука о обустави поступка
1.1.5/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.07.2017Обавештење о зак. уговора  7
Обавештеље о зак. уговора 6

Обавештеље о зак. уговора 5

Обавештеље о зак. уговора 4

Обавештење о зак. уговору3

Обавештење о зак. уговору2
ОДЛУКА О ЗАК. ОС

Појашњење 1
1.1.7/2017 1.ПартијаЈНМВКанцеларијски материјалЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1
1.1.7/2017 2.ПартијаЈНМВНабавка оригиналних тонераЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2
2.1.4н/2017ЈНМВ НаруџбеницаНабавка аутомата и воде за пићеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА13.07.2017Обавештење о зак. уговора
1.1.8/2107ЈНМВНабавка рачунара и сродне опремеИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 14.07.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2
2.2.10/2017ЈНМВ НаруџбеницаИзрада стручних налаза електричних инсталација и громобранаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА11.07.2017Обавештење о зак. уговору
1.2.1-5/2017ЈНМВСервис агрегата, уређаја и алата по партијама- Партија 5.Сервис постројења за повишеља притискаЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.22/2017ЈНМВНабавка услуге очитавања калориметараЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.06.2017Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Поднет захтев за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.12/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКРадови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији „село Ћириковац“ у ЋириковцуЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.8Н
/2017
ЈНМВ НаруџбеницаНабавка санитарног материјала за одржавање хигијенеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА30.06.2017Обавештење о закљученом уговору
1.1.16/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
 
1.1.2/2017ЈНМВПартија I Набавка алата и уређајаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.05.2017Обавештење о закљученом уговору2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ3

ПОЈАШЊЕЊЕ2
 
ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.1.13-1/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) – поновљени поступак
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 20.07.2017Обавештење о зак уговору9
Обавештење о зак уговору8

Обавештење о зак уговору7
Обавештење о зак уговору6
Обавештење о зак уговору5
Обавештење о зак уговору4

Обавештење о зак уговору3

Обавештење о зак уговору2

Обавештење о зак уговору

Обавештење о зак. ОС
Промена рока

Појашњење 2
1.2.9/2017ЈНМВФизичко техничко обезбеђење објеката ЈПТИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.05.2017Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.15/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКРадови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стањеЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.06.2017Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.29/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКСАНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКАЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација
08.06.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.13/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
15.05.2017Одлука о обустави поступка
Обавештење о измени конкурсне документације

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.28Н/2017ЈНМВ НаруџбеницаПериодични преглед и сервис опреме  ПП ЗаштитеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА05.05.2017Обавештење о закљученом уговору
2.2.24Н
/2017
ЈНМВ НаруџбеницаУслуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притискомКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА23.05.2017Обавештење о зак. уговору
Појашњење1
1.1.2
/2017
ЈНМВНабавка алата и уређаја-по партијама, 2.Партија-Електрични алатиЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.05.2017 
1.1.1/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.05.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.4/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦАИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.05.2017Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.2.8/2107ЈНМВУслуге осигурања имовине и запосленихЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 08.05.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.28/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКСАНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.04.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.9/2017ЈНМВНАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.2/2017ЈНМВНабавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
11.04.2017Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.11/2017ЈНМВ Набавка  услуге штампања рачуна и образацаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2017Обавештење о закљученом уговору Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru
Обавештење о зак. уговору2

Обавештење о зак. уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОС

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.18/2017ЈНМВ НаруџбеницаИспитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожараКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА06.04.2017Обавештење о зак. уговору
1.1.12/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционеЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
28.04.2017Појашњење 6
Појашњење 5

Појашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.1.19/2017ЈНМВНабавка електроматеријала и електроопремеИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.11/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији Мале локације 2017ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.04.2017Одлука о измени уговора
Обавештење о зак. уговору
3/2017ЈНМВУслуге проценитеља имовинеЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
04.04.2017Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.4/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКРадиографска контрола заварених спојеваЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.4/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНабавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје ПожаревцаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
19.04.2017Одлука о измени уговора
Обавештење о зак. уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

Појашњење2
Појашњење1
1.2.7-I/2017ЈНМВНабавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручакЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.7-II/2017ЈНМВНабавка угоститељских услуга-II ПартијаЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.30/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКМашински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизијаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Померање рока

Појашњење 2 
Појашњење 1
1.2.17/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.04.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.3/2017ЈНМВСервис аутоматике и опремеИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.03.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока 2

Померање рока 1
1.3.2 /2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017
Обавештење о зак. уговору
2.2.9Н /2016ЈНМВ НаруџбеницаСервис виљушкараКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.02.2017
Обавештење о зак. уговору
1.1.18/2017ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ

Конкурсна документација
15.03.2017Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
Појашњење 1