Набавке 2017

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.1.14/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.01.2018 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 1
2.2.11Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата донела ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.01.2018 Обавештеље о зак. уговора
1.1.12П/2017 Набавке у преговарачком поступку без објављивања позива
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ Позив за достављање понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
27.12.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА3
2.2.31Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Сервис опреме видео надзора и противпровалне опреме КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.12.2017 Обавештење о обустави поступка
1.3.20/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.01.2018 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.12Н/2017 ЈНМВ Телекомуникациона опрема (WI-fi Access point) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
1.1.3/2017 ЈНМВ НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.12Н/2017 ЈНМВ Услуге штампаља пропагандног материјала КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
Н1.2.14/2017 ЈНМВ Наруџбеница СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.12.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.13/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
29.12.2017 Одлука о обустави
Померање рока

Појашњење 3
Појашњење 2 
Појашњење 1
1.1.6/2017 ЈНМВ Набавка горива и ТНГ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
1.3.14-2/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
07.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави

Појашњење1
1.2.19/2017 ЈНМВ ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.12.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
1.2.2/2017 ЈНМВ СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА у поновљеном поступку
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.11.2017 Обавештеље о зак. уговора3
Обавештеље о зак. уговора1

Обавештеље о зак. уговора4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.8Н/2017 ЈНМВ Услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјал (архивирање) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.11.2017 Одлука о измени уговора
Обавештеље о зак. уговора
1.3.26/2017 ЈНМВ Електрорадови на одржавању ТПС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.11.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.14-2/2017 ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 у Пожаревцу ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
07.12.2017  
1.2.2/2017 ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.10.2017 Обавештење о обустави
Обавештеље о зак. уговора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2

Појашњење1
2.2.1н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Превоз материјала из магацина на локацију ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.10.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.7н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Сервис и одржавање Хардвера КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27.10.2017 Обавештеље о зак. уговора
2.1.9н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Набавка канцеларијског материјала-Конкурсна документација КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.10.2017 Обавештеље о зак. уговора
1.3.16/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Грађевинско одржавање објеката ЈПТ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.10.2017 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.2.32Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуге ангажовања лица за обављање  послова безбедности и здравља на раду КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 08.09.2017 Обавештеље о зак. уговора
1.1.12-2/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 2. и 3. партија у поновљеном поступку
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.10.2017 Обавештење о зак.уговору3
Обавештење о зак.уговору2

Обавештење о обустави

Одлука о обустави3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2
2.2.21Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Израда Елабората о привременој регулацији саобраћаја док      трају   радови КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 04.10.2017 Обавештење о зак.уговору 
1.1.11/2017. ЈНМВ Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.09.2017 Обавештење о закљученом уговору
2.1.3н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.08.2017 Обавештење о закљученом уговору
1.3.14/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС  10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.09.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
1.1.10/2017 ЈНМВ Набавка ХТЗ опреме и одеће
1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
01.09.2017 Обавештење о закљученом уговору
1.3.25/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2 ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.09.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Појашњење1
2.2.22н /2017 ЈНМВ Наруџбеница Правне услуге КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.08.2017 Обавештење о закљученом уговору
2.1.11/2017 ЈНМВ Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
31.07.2017 Обавештење о закљученом уговору2
Обавештење о закљученом уговору1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.12/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.08.2017 Обавештење о закључењу уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1

Одлука о обустави поступка2
Одлука о обустави поступка3
Појашњење6
Појашњење5
Појашњење4

Појашњење3

Појашњење2
Појашњење1
1.3.6/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.08.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Појашњење 2

Појашњење 1
1.3.31/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК) ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.08.2017 Одлука о обустави поступка
1.1.5/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.07.2017 Обавештење о зак. уговора  7
Обавештеље о зак. уговора 6

Обавештеље о зак. уговора 5

Обавештеље о зак. уговора 4

Обавештење о зак. уговору3

Обавештење о зак. уговору2
ОДЛУКА О ЗАК. ОС

Појашњење 1
1.1.7/2017 1.Партија ЈНМВ Канцеларијски материјал ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1
1.1.7/2017 2.Партија ЈНМВ Набавка оригиналних тонера ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2
2.1.4н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Набавка аутомата и воде за пиће КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.07.2017 Обавештење о зак. уговора
1.1.8/2107 ЈНМВ Набавка рачунара и сродне опреме ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 14.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2
2.2.10/2017 ЈНМВ Наруџбеница Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11.07.2017 Обавештење о зак. уговору
1.2.1-5/2017 ЈНМВ Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама- Партија 5.Сервис постројења за повишеља притиска ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.22/2017 ЈНМВ Набавка услуге очитавања калориметара ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.06.2017 Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Поднет захтев за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.12/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији „село Ћириковац“ у Ћириковцу ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.8Н
/2017
ЈНМВ Наруџбеница Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору
1.1.16/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење1
 
1.1.2/2017 ЈНМВ Партија I Набавка алата и уређаја ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.05.2017 Обавештење о закљученом уговору2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ3

ПОЈАШЊЕЊЕ2
 
ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.1.13-1/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) – поновљени поступак
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 20.07.2017 Обавештење о зак уговору9
Обавештење о зак уговору8

Обавештење о зак уговору7
Обавештење о зак уговору6
Обавештење о зак уговору5
Обавештење о зак уговору4

Обавештење о зак уговору3

Обавештење о зак уговору2

Обавештење о зак уговору

Обавештење о зак. ОС
Промена рока

Појашњење 2
1.2.9/2017 ЈНМВ Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.05.2017 Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.15/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.06.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.29/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација
08.06.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.13/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
15.05.2017 Одлука о обустави поступка
Обавештење о измени конкурсне документације

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.28Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Периодични преглед и сервис опреме  ПП Заштите КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.05.2017 Обавештење о закљученом уговору
2.2.24Н
/2017
ЈНМВ Наруџбеница Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притиском КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.05.2017 Обавештење о зак. уговору
Појашњење1
1.1.2
/2017
ЈНМВ Набавка алата и уређаја-по партијама, 2.Партија-Електрични алати ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.05.2017  
1.1.1/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.05.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.05.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.2.8/2107 ЈНМВ Услуге осигурања имовине и запослених ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 08.05.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.28/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.04.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.9/2017 ЈНМВ НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
2.1.2/2017 ЈНМВ Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
11.04.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.11/2017 ЈНМВ Набавка  услуге штампања рачуна и образаца ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2017 Обавештење о закљученом уговору Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru
Обавештење о зак. уговору2

Обавештење о зак. уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОС

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.18/2017 ЈНМВ Наруџбеница Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 06.04.2017 Обавештење о зак. уговору
1.1.12/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
28.04.2017 Појашњење 6
Појашњење 5

Појашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.1.19/2017 ЈНМВ Набавка електроматеријала и електроопреме ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.11/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији Мале локације 2017 ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.04.2017 Одлука о измени уговора
Обавештење о зак. уговору
3/2017 ЈНМВ Услуге проценитеља имовине ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
04.04.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радиографска контрола заварених спојева ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
19.04.2017 Одлука о измени уговора
Обавештење о зак. уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

Појашњење2
Појашњење1
1.2.7-I/2017 ЈНМВ Набавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручак ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.7-II/2017 ЈНМВ Набавка угоститељских услуга-II Партија ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.30/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Померање рока

Појашњење 2 
Појашњење 1
1.2.17/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.3/2017 ЈНМВ Сервис аутоматике и опреме ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока 2

Померање рока 1
1.3.2 /2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017
Обавештење о зак. уговору
2.2.9Н /2016 ЈНМВ Наруџбеница Сервис виљушкара КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.02.2017
Обавештење о зак. уговору
1.1.18/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ

Конкурсна документација
15.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
Појашњење 1