ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац Трг Радомира Вујовића бр. 2 Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 5584-3 од 30.08.2018. године,  објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

 1. Предмет продаје:
  – Отпадно гвожђе које се састоји од предизолованих челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
  Процењене количине  износе око 90 880 kg.
  Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.
  Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају попунити понуду за откуп целокупне количине.
 2. Почетна цена за откуп понуђеног отпадног материјала износи 21 дин/кg, без ПДВ-а
 3. Право учешћа на конкурсу
  Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом.
  Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
  Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.
  Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена цена.
 4. Са Понуђачем чија je понуда исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора
 5. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.
 6. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу:
  ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“. На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.
 7. Рок за достављање понуда је уторак 14.09.2018. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 14.08.2018. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац.
 8. Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.
 9. Упутство и Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs
  Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441. Упутство за доставу понуда

OБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА И УПРАВНИЦИМА ЗГРАДА

Oбавештавају се власници станова, да кварове на инсталацијама грејања у објекту пријављују искључиво изабраном професионалном управнику.
Надлежност професионалног управника дефинисана је члановима 50 и 53, закона о становању и одржавању зграда (сл.гл.рс бр. 104/2016)

Систем у режиму приправности

Од данас до даљњег неће бити преузимања енергије и циркулације воде у топлификационом систему.
Систем се држи у спремности до даљњег одржавањем притиска на 4,5 бара.
Пратиће се временске прогнозе, а налог за евентуално покретање циркулације воде у ТС и преузимање енергије ће се дати бар 24 сата пре почетка.

Промена режима рада система даљинског грејања

Обзиром на временске услове, данас 11.04.2018 ће систем даљинског грејања града Пожаревца привремено престати преузимање енергије и циркулације од извора у Костолцу,  око 10 сати. Притисак у систему ће се одржавати на 4,5 бара. Увече се неће кренути са грејањем због високих температура у вечерњим сатима.
Наредног дана, од 6 до 10 сати ће се вршити циркулација воде у примарном систему без преузимања енергије (пригревање). Након тога ће се одредити нови режим грејања за прекосутра, у складу са временским условима и временском прогнозом.
Према прогнози ХМЗ, тек следеће недеље ће уследити мањи пад температуре.
У складу с тим, услови за завршетак грејне сезоне ће се стећи у периоду од 23-25.  априла.

Oбустављена испорука топлотне енергије због испада блока

Услед испада једног од блокова у Костолцу, у току ноћи је обустављена испорука топлотне енергије. Дежурне екипе ЕПС раде на отклањању узрока који су довели до застоја у раду блока. Због повећаних губитака воде који су присутни у систему даљинског грејања у претходном периоду, тренутно није могуће обезбедити довољне количине воде за истовремено покретање блока и за рад грејања. Стабилизација рада постројења и стварање услова за испоруку топлотне енергије очекује се данас у касним вечерњим сатима. Нормализација снабдевања купаца топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања биће могућа у суботу у току јутра.

ПРИПРЕМЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/18

Припреме за Грејну сезону 2017/18. су ове године почеле знатно раније него претходних година. Почетак допуне ТС је започет 04. септембра, и са прекидима траје и данас. Закључно са данашњим даном, напуњено је и биће допуњено 95% примарних и секундарних инсталација грејања и објеката високоградње.

У току је пуштање циркулационих пумпи у топлопредајним станицама где је извршена допуна водом.

Са представницима ТЕ “Костолац” је договорен почетак топлих проба, који обухвата прогревање вреловода Костолац-Пожаревац и примарне градске мреже, за сутра, 03. oктобра, од 9 часова. Од 04. oктобра ће почети функционалне и топле пробе делова секундарних инсталација купаца (топлопредајне станице, кућне подстанице, унутрашње инсталације грејања).

Топле пробе, уз постепено подизање параметара, ће трајати до 10. oктобра. Након тога, зависно од временских услова, и проблема који ће се појављивати, успостављаће се редовно грејање тако да ће потпуна спремност целог система остварити и грејна сезона почети 15. oктобра како је и регулисано Градском Одлуком.

Ове године, са допунама и пробама на хладан хидраулички притисак се почело знатно раније него претходних година како би, до званичног почетка грејне сезоне, било довољно времена да се отклоне уочени недостаци у раду и евентуална цурења.

У току топлих проба, до 15. oктобра, неће се реаговати на приговоре на квалитет грејања већ само на кварове и већа цурења. Због величине система (конзум 100 МW) и великог броја купаца (близу 10.000) није могуће истог дана пробати и пустити грејање свим купцима. Због тога пробе и пуштање трају 7-10 дана што је пракса и у другим градовима.

Контрола унутрашњих инсталација грејања

Обавештавамо купце топлотне енергије да искористе време док је топлификациони систем у режиму мировања за контролу унутрашњих инсталација грејања у својим објектима.
Уколико при томе уоче цурења или кварове, потребно је да исте санирају, како би нову грејну сезону дочекали са исправним инсталацијама.
За евентуалне потребе пражњења инсталација могу се обратити служби одржавања ЈП Топлификација Пожаревац. 

10.000 ПРИКЉУЧАКА НА ДАЉИНСКОМ СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈП Топлификација Пожаревац је током предходних месеци достигла број прикључења од 10.000 хиљада.  Тачније тренутно на систему даљинског грејања града Пожаревца прикључено је 10.085 објеката, од чега се 9.181 односи на стамбени а 904 на пословни простор.
Овај број прикључака постигнут је успешном реализацијом плана ширења топлификационе мреже претходних година, користећи наменска
средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца, као и сопствена.
Од наведеног укупног броја објеката 334 је привремено искључено, а активно се греје 9751 објекат.

 
  Власник простора  
ФИЗИЧКА ЛИЦА ПРАВНА ЛИЦА укупно
Намена простора СТАМБЕНИ простор 9.118 63 9.181
ПОСЛОВНИ простор 551 353 904
  Укупно 9.669 416 10.085

 

 

Обавештење о могућности достављања стања потрошње на калориметру

Обавештавамо наше купце, да у наредном периоду могу очитано стање на мерилу утрошка топлотне енергије – КАЛОРИМЕТРУ достављати на један од следећих начина:
– Бесплатним позивом на број 0800/105-104 притиском на тастер 4,
– Слањем СМС поруке на мобилни телефон 066/828-14-08  или
– Електронском поштом на адресу stanje@toplifikacija.rs
Порука треба да садржи очитано стање, адресу објекта и број грејног места. Број грејног места налази се у сваком рачуну за грејање изнад табеле обрачуна.
Очитано стање доставља се од 26. у текућем месецу до 3. следећег месеца на један од претходно наведених начина.