НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 4 –  ЈН 1.1.5/2017 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2017  –“Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде JN 1.1.5-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке услуга – “Израда пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска”.  Набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.2.12/2018
Можете преузети овде JNPP 1.2.12 2018 ODLUKA O OBUSTAVI

Обавештење о закљученом уговору: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ОРН: 773312100

Дана 21. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са групом понуђача;
СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: у заједничкој понуди: Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, ПИБ:
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavestenje o zakljucenom ugovoru

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ РАСАДНИК СЕВЕР НА ЛУЧИЧКОМ ПУТУ У ПОЖАРЕВЦУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по  спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку ЈН ОП 1.3.20/2017 за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу.
Можете преузети овдеJNOP 1.3.20 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Обавештење о закљученом уговору; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 2. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности:
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184,
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zaklljucenom Ugovoru

ЈНМВ 2.1.14Н/2018 Набавка поштанских сандучића, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.14н/2018 Набавку поштанских сандучића донела Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде:ЈNМV 2.1.14n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 И 11/59 БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59 Бојане Првуловић 54 по  спроведеном преговарачком поступку са објављивањем позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.13/2018.
Можете преузети овдеJNPP 1.3.13 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

ЈНМВ 2.2.41Н/2018 Услуге интернета и повезивања угаљених локација, Хостинг ( Воип)-Двогодишњи уговор, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.41Н/2018 Услуге интернета и повезивања удаљених локација, Хостинг (ВОИП), двогодишњи уговор донела Обавештење о закљученом уговору који,

Можете преузети овде:JNMV 2.2.41 n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Одлука о додели уговора: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Дана 13. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга;
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно групи понуђача: СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: у заједничкој понуди: Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, ПИБ:
Одлука о додели уговора у прилогу: Одлука о додели

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.9/2018.
Можете преузети овде POZIV JNMV 1.1.9 2018, JNMV 1.1.9 2018 KONKURSNA MS OFFICE