Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 22. јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 1123/2019НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Обавештење о потписаном Уговору

Leave a Reply