Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 11.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара ЈНМВ 1123/2019, НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди извршење уговора.
Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Leave a Reply