Набавка по партијама; ЈНМВ 112/2017 Партија 1 Набавка алата и уређаја

Дана 27. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке Алата и уређаја по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 12. маја 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1796/4-1 од 12. маја 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНМВ  112/2017
Партија I Набавка алата и уређаја

Рок за достављање понуда: 24. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 24. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда: Партија 1 Набавка алата и уређаја
Конкурсна документација; Партија 1 Набавка алата и уређаја

 

Leave a Reply