ПРИЈАВА НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ

Под неовлашћеним коришћењем топлотне енергије подразумева се:
Коришћење енергије без одобрења за прикључење,
Коришћење енергије са одобрењем за прикључење пре испуњавања услова за прикључење,
Коришћење енергије након извршене обуставе испоруке електричне енергије,
Коришћење енергије без мерног уређаја, мимо мерног уређаја или преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно мерење,
Коришћење енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, односно оштећене пломбе овлашћеног тела за оверавање мерила, а утврди се неправилност мерења,
Самовласна замена уређаја којом се утиче на тачност мерења преузете енергије.

Последица неовлашћеног коришћења енергије је искључење (демонтажа мерног места) и губитак статуса купца.
Неовлашћеним коришћењем енергије угрожава се систем даљинског грејања и уколико имате сазнања да неко неовлашћено користи енергију молимо Вас да нам пошаљете обавештење о томе.

Неовлашћену потрошњу топлотне eнергије можете пријавити бесплатним позивом на
број: 0800 105 104 или
мејл: prijava.kradje@toplifikacija.rs.