bonitetЈавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је 1987. године, са циљем да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања, који данас обухвата око 10.000 прикључених корисника, а који се сваке године дограђује и проширује.Prikljuci 2016-7
Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система ради и прикључења нових корисника. При изградњи топлификационе мреже на новим локацијама корисницима се дају посебне повољности при закључењу Уговора о прикључењу, уколико су претходно предуговорили и уплатили аванс у висини од 20% од пројектоване цене прикључка.

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији.
За предуговорене прикључке омогућена је отплата на одложено до 36 месечних рата.
Све информације можете добити у Инфо-центру ЈП Топлификација на адреси Трг Радомира Вујовића 2, у Пожаревцу.

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. Током летњих месеци, плаћа се разлика између стварно потрошене и аконтативно плаћене енергије, расподељена на једнаке месечне рате до почетка наредне грејне сезоне.

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. Ако и након опомене не учини исто, покренуће се извршни поступак, уз могућност да се у складу са законом о енергетици, обустави даља испорука топлотне енергије.

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.
Фиксни део чине трошкови ЈП Топлификација, којима она обезбеђује да купци, у сваком моменту, током грејне сезоне могу преузети топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама.
Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.
У објектима колективног становања, расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши се по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.
У породичним стамбеним зградама, утрошена топлотна енергија из зонске топлопредајне станице дели се на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела.
Купци који желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, потребно је да у своје објекте о свом трошку уграде мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).
За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожаревца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (МРС) које они купују од ЈП Топлификација а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије.
Позивамо такве купце да своју документацију која је довела до промена доставе ЈП Топлификација, како би одговарајуће промене извршила у својим пословним књигама.
Поступак промене власника, статуса и сл. не подлеже таксама, нити се ова услуга посебно наплаћује.
Непоступање по наведеном упутству повлачи обуставу топлотне енергије.