Вести

ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожарвац је за ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.4Н- 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Обавештење о закљученом Уговору 114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС, ОРН: 44163120

Дана 31.јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 114/2019 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Термо плус доо, Београд, Пожешка 150А, PIB:101011928, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE,Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9-2019 Одлука о додели уговора

Одлука о додели Уговора ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 30.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140 oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора Машински радови Инв

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговору.

Набавка добара ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.

Дана 23. јула 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 23.јула 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4898/3 од 23.јула 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.
Рок за достављање понуда: 22. август 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. август 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:111 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
111 2019 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 22. јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 1123/2019НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Обавештење о потписаном Уговору

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала угово за ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС. Набавка је спороведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.9/2019-II, Набаввка пословног софтвера MS Office. Питање бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019-II,Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на Питање бр .2, које

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2. Појашњење

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office, 1.Појашњење

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на 1.Појашњење.

Одговор можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019, 1. Појашњење