Вести

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.2.32/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о измени уговора за набавку радова на изградњи дистрибутивне мреже и прикључака Топловода на локацији ТПС Кучевачка – ЈНОП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора.

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике уредила Обавештење о закљученом уговору који можете

преузети овде:ЈНМВ 2.2.30Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о померању рока за достављање понуда ЈМНМ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 3.12.2019. године, Позив за достављање понуда број 8698/3  и Конкурснe документацијe са објављеним изменама  за набавку услуга број: ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200
Измењен Рок за достављање понуда:              16. децембар 2019. године до 9 сати.
Измењен рок за Јавно отварање понуда:       16. децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу обавештење.
Прилог:Obavestenje i Poziv sa imenama roka za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje

ЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 2.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку радова ЈНМВ 1.3.3/2019-2 -Електрорадови  на изградњи ТПС,  Партија 2- Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

 

Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 5. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 6. децембра 2019. године, под бројем 8966 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са изменом и објавом конкурсне документације, без измене рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:2 Одговор и појашњење на постављено питањe
Измењена конкурсна документација Термовизијско снимањеdoc

Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 4. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 5. децембра 2019. године, под бројем 8957 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене  конкурсне документације и рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe

Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 3.12.2019. године, Позив за достављање понуда број 8698/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200
Рок за достављање понуда: 12. децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       12. децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог:
Конкурсна документација Термовизијско снимање
Позив за достављање понуда Термовизијско снимање

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца“.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде    Oбавештење о закљученом уговору- наруџбеници.

Прекид у испроуци топлотне енергије на локацији Братства јединства 5

Због квара на електро мрежи, у објекту на локацији Братства јединства 5, у коме се налази топлопредајна станица ЈП „Топлификација“ Пожаревац, тренутно су без грејања корисници на адресама Братства Јединства 3-5, Братства Јединства 7-15 и Ужичка 18.  У току су радови на постављању привременог  спољашњег  прикључка за електрично напајање. Радове изводи ОДС Електроморава Пожаревац.