Вести

Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

     Заинтересовано лице доставило је писано елктронском поштом, захтев за појашњењем дана 10.јун 2019. године, заведеног под бројем 3994 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку јавне набавке ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са прихваћеним захтевом, изменом и допуном конкурсне документације за  достављање понуда, без измене рока за достављање понуда.
Прилог: Појашњење и одговор са Изменом

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019 – Набавка поклопаца за ревизионе коморе.
Может епреузети овде Позив за подношење понуда,  Конкурсна документација

Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици улазе у завршну фазу

Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици су синхронизовани са завршетком грејне сезоне. Интензивно се изводе у складу са временским приликама, тако да се њихов завршетак очекује убрзо и то знатно пре предвиђеног и уговореног рока.
Припремни радови на сечењу асфалта и обележавању постојећих подземних инсталација су започели 12.4. текуће године. Са ископом и отварањем постојећег бетонског канала се наставило све до краја грејне сезоне 2018/2019. закључно са 21.4. текуће године. Допрема предизолованих цеви на градилиште је почела 14.4. текуће године. Пражњење цевовода у Синђелићевој улици је завршено 22.4. текуће године у поподневним сатима. Од тог момента су отпочели радови на демонтажи термичке изолације (стаклена вуна у меркур плетиву) и челичних цеви са одвозом у магцин ЈПТ. Након демонтаже постојећег челичног цевовода кренуло се са демонтажом и вађењем бетонских канала са разбијанјем бетонских чврстих тачака и ревизионих комора дуж трасе од улице Иво Лола Рибар до Немањине улице. Са монтажом новог предизолованог цевовода се отпочело 6.5. текуће године. Паралелно са овим радовима се одвија ископ и демонтажа прикључних цевовода. Током маја месеца било је много кишних дана и обилних падавина тако да су радови у више наврата прекидани због чишћења канала и поновних ископа. Било је и неколико дана застоја за ускршње и првомајске празнике.
До 3.6. текуће године завршена је комплетна монтажа првог дела цевовода од улице Иво Лола Рибар до почетка паркинга иза робне куће. Од 5.6. текуће године је почела радиографска контрола заварених спојева на овом делу цевовода и завршена је 7.6. текуће године. Извештаји су позитивни што омогућава наставак радова на припреми за хидрауличко испитивање овог дела цевовода. Од 10.6. текуће године ће се пунити водом овај део цевовода. Други део цевовода, од паркинга до Немањине улице, је изведен до „мале” бензинске пумпе где се радови могу изводити само уз појачани надзор од странеј НИС-Србија због опасности од експлозије. Приликокм истакања горива на бензинској пумпи се радови морају обуставити.
Од 10.6. текуће године се кренуло са радиографским контролисањем заварених спојева на другом делу цевовода што ће бити завршено до среде 12.6. текуће године. До тада ће се изводити и радови око „мале” бензинске пумпе са планом завршетка до 17.6. текуће године. Тада се стичу услови за коначну радиографску контролу и хидрауличко испитивање цевовода.
Након успешних хидрауличких испитивања може се приступити коначнохј фази запењавања спојница, нивелацији цевовода и затрпавању. Очекивани завршетак радова је 5.7. текуће године.

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.7-/2019 Набавка канцеларијског материјала, 2. Партија – Оригинални тонери.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,ЈНМВ ОС 1. 2. 29 – 2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН МВ -ОС Штампање рачуна и образаца израдило Обавештење о обустави поступка који,

можете преузети овде: ЈН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка

ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н-I/2019 Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења, уредила конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.20-I-Н 2019 Конкурсна документација

 

Набавка добара 114/2019 ЈНОП: НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

Дана 24. маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 4.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3430/3 од 4.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
Рок за достављање понуда: 10. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основи уочене техничке грешке извршила 1. измену конкурсне документације и продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде   1.Измењена конкурсна документација

ЈНМВ ОС1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Одлука о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца донела Одлуку о обустави поступка, који можете преузети овде:

ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка