Вести

ЈН МВ 1.1.7-II/2020 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2. Партија: Оригинални тонери, 2.Појашњење,Измењена конкурсна документација,Померање рока

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2. Партија: Оригинални тонери уредила: Одлука померању рока, Појашњење бр.2 и Измењену конкурсну документацију, које можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. Појашњење

ЈНМВ 2.2.20 Н/2020 Услуге оржавање штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге одржавање штампача, копир апарата и опрем ван гарантног рока уредила позив и конкурсну документацију коју можете преузети оовде:ЈНМВ2.2.20Н-2020 К.Документација

Конкурсна документација ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,ОРН: 773312100.

Дана 7. фебруара 2020. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 11.2.2020. године, Позив за достављање понуда број 794/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1218/2020
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 20. фебруар 2020. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       20. фебруар 2020. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу. Прилог:
Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП

ЈНМВ 1.1.7-II/2020 2.Партија-Оригинални тонери-Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020  2.Партија-Оригинални тонери уредила одговор на Појашњење бр.1, који можете преузети овде:JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење

ЈНОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински материјал, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински елементи, донела Обавештење о обустави поступка јавне набавке коју можете преузети овде:JН ОП 1.1.1-II-2019.Oбавештње о обустави поступка јавне набавке

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 22“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 2  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система – за локацију Влајка Павловића бб.
Можете преузети овдеOбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 7

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 7  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2019  –Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње   ТС –  на локацији Млае локације.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7

ЈНОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, 2. Партија: Остали машински елементи

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1-II/2019Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, 2.Партија:Остали машински елементи донела Одлуку о обустави поступка коју можете преузети овде:ЈН ОП 1.1.1-II/2019 Oдлука о обустави поступкa