Вести

ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС уредила Одлуку о додели уговора кују можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.32-2019 Одлука о додели уговора

Одлука о додели Уговора ЈНОП 1124/2019; НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111

Дана 31.децембра 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, ПД Исоплус доо, Београд, Војислава Илића87/III/18, PIB:101015778, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора.
Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели монтажа спојница

РАДОВА НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ“- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за предметну јавну набавку радова ЈНОП 1.3.33/2019 – „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац једала појашњење и извршила 2. измену конкурсне документације и у складу са Законом о јавним набавкама продужила рок за отварање понуда за набавку добара ЈНМВ 1.1.29/2019 „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ”
Можете преузети овде Појашњење 1, 2. Измењена конкурсна документација, Oбавештење о продужењу рока за подошење понуда.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ – 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је након накнадне провере објављене конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.21/2019 НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“,  извршила 1. измену конкурсне документације. 
Можете преузети овде  1. Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000

Дана 24. децембра 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78, ПИБ: 106450887, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињаваљ отпада, Обавештење о залљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28-2019 Обавештење о закљученом уговору

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочене техничке грешке у објављеној конкурсној документацији за ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, извршила измену конкурсне документације и на основу закона о јавним набавкама продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација

„НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  – „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуде, Конкурсна документација.

РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова  –” „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.33/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.