Интервенција 06.02.2019

У току дана 06.02.2019.г. ће се извршити интервенција на примарном прикључку у шахти у Партизанској улици испред броја 16.
Због радова ледећи објекти ће бити без грејања до 15 сати:
Партизанска 16 (стамбена зграда),

Лоле Рибара 84 (кућа) и
Топличина 51 (кућа).

Нормализација испоруке топлотне енергије на подручју града Пожаревца

Током претходне вечери поново је успостављена производња топлотне енергије у оквиру костолачких електрана. Параметри система су у току ноћи подизани и тренутно су на полазу из термоелектране остварене температуре које одговарају актуелним временским условима. У Костолцу и околним сеоским насељима успостављен је задовољавајући квалитет грејања у објектима. Због временског периода који је потребан да се топла вода допреми до потрошача у Пожаревцу, нормализација испоруке на овом делу конзумног подручја очекије се у наредним часовима.

Привремено смањење производње и испоруке топлотне енергије

Због проблема у раду оба блока термоелектране Костолац А, током претходне ноћи и јутра дошло је до смањења производње топлотне енергије.  Систем даљинског грејања од јутрос ради са сниженим параметрима и обезбеђује умањене потребе за грејање објеката на територији читавог Града Пожаревца. У току дана очекује се стабилизација производње и испоруке топлотне енергије, чиме би се обезбедило да се просторијске температуре у свим прикљученим објектима врате у прописане границе у току наредног јутра.

На новим рачунима QР код за инстант плаћање

Почев од октобарског рачуна 2018. године ЈПqr novi Топлификација на својим рачунима за испоручену топлотну енергију, укључила је и QР код, који омогућава инстант плаћање. Овај код садржи све податке потребне за аутоматско очитавање и попуњавање електронског налога за плаћање QР кодом, за мобилне и онлајн апликације које подржавају овакав начин плаћања.
Од 22. октобра, по налогу НБС, све банке у Србији су бите у обавези да својим клијентима омогуће овакав начини плаћања. То подразумева да ако имате мобилну или веб алликацију која је повезана са вашим банкарским налогом, а која подржава инстант плаћање и унос QР кода, потребно је да својим мобилним уређајем или камером очитате код, и на тај начин аутоматски попуните електронски налог за плаћање свим потребним подацима, након ваше потврде плаћање је извршено у року од неколико секунди, у зависности од брзине везе са банком. 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР 0800/105-104

Јавно предузеће „Топлификација“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2016., године пустило је у функцију Обједињени позивни центар. Овај мултифункционални позивни центар омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да бесплатним позивом на јединствени број телефона 0800/105-104 добију тражене информације које се тичу функционисања система грејања, буду упућени од кога тражену информацију могу да добију или да пријаве рекламације које се односе на квалитет грејања и цурење воде из инсталација. Опцијама на менију Обједињеног позивног центра позивалац може да изабере пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Избор (главни „мени“) Обједињеног позивног центра:
тастер 1
– Пријем рекламација на издате рачуне за извршене услуге и обрачун утрошене топлотне енергије
тастер 2 –Пријем рекламација у вези са квалитетом грејања, цурењем воде из инсталација и другим поремећајима система даљинског грејања
тастер 3 – Пријем информација о нелегалном приључењу на систем топлотне енергије и/или нелегалној потрошњи
тастер 4 – Пријем информација о потрошњи на мерним уређајима који немају модул за даљинско очитавање

Грађани питања могу да достављају редовном и/или електронском поштом на адресе Трг Радмира Вујовића 2, 12000 Пожаревац и/или e-mail: jpt@toplifikacija.rs  (радним данима од 07.30-15.30 часова)

Измене режима грејања због високих дневних температура

Почевши од понедељка, 29.10.2018. године, због високих температура ваздуха, систем даљинског система грејања радиће у режиму са прекидом испоруке у периоду  од 11-19 часова.
Наредних дана, режим испоруке ће се даље свакодневно усклађивати са променом температуре, како би се обезбедио поуздан и оптималан рад система.

Измењен режим снабдевања топлотном енергијом у складу са вишим дневним температурама

Према прогнозама времена за предстојећи викенд, прогнозиране су дневне температуре више од 24 степена C.
Због тога је потребно вршити дневни прекид испоруке топлотне енергије у времену од 11 до 17 часова.
У понедељак ће се, у складу са променом временских услова, донети одлука за даљи режим испоруке топлотне енергије.

Закључен уговор о продаји корисног отпада

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за продају корисног отпада по поновљеном позиву објављеном у листу „Реч Народа“ дана 25.09.2018. године, комисија именована решењем директора бр. 5787/2 од 31.08.2018. године:
                                                                     Објављује
Обавештење о закљученом уговору
Назив
: Јавно предузеће – локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА». Трг Радомира Вујовића 2 Пожаревац,12000. Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:www.toplifikacija.rs

Опис:
Продаја старог гвожђа и челичног отпада који се састоји од демонтираних предизолованих и неизолованих челичних цеви са разних локација и осталог челичног отпада
Уговорена вредност без ПДВ: 560.409,60 динара.
Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена
Примљен број понуда: Три (3)
Највиша/најнижа понуђена цена: 560.409,60 / 1.517.696,00  динара
Највиша/најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: 1.560.409,60 / 1.517.696,00 динара
Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.
Датум доношења одлуке о додели: 5.10.2018.године
Датум закључења уговора: 11.10.2018. године
Основни подаци о извођачу: ГМ „GM „RECIKLAŽA“ d.o.o. 32300 Г. Милановац Брусница
Период важења уговора: до испуњења уговором преузетих обавеза
Више детаља овде

 

Почетак топлих функциналних проба на топлпификационом систему града Пожаревца

Дана 03.10.2018. године започеће топле функционалне пробе на територији града Пожаревца, на делу система на коме дистрибуцију топлотне енергије врши ЈП Топлификација Пожаревац.
У наредним данима, према утврђеном распореду, провере рада система и отклањање евентуалних недостатака ће се обављати сукцесивно на свим локацијама прикљученим на систем даљинског грејања града Пожаревца.
На деловима појединих зона, на којима су у току радови на прикључењу нових објеката на систем, топле пробе ће бити померене у складу са завршетком радова и временским условима, а најкасније до званичног почетка грејне сезоне.
Топле пробе ће, у складу са временским условима, трајати најдуже до 15.10.2018. године, односно док се не стекну законски услови за званичан почетак грејне сезоне, до када ће  комплетан топлификациони систем бити у функцији.
За овако рани почетак топлих проба стекли су се технички услови правовременим и опсежним радовима на ремонту система током летњих месеци.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац Трг Радомира Вујовића бр. 2 Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 5584-3 од 30.08.2018. године,  објављује:

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

 1. Предмет продаје:
  – Отпадно гвожђе које се састоји од предизолованих и неизолованих челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
  Процењене количине  износе око 90 880 kg.
  Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.
 2. Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају попунити понуду за откуп целокупне количине.
 3. Почетна цена за откуп понуђеног отпадног материјала износи 15 дин/кg, без ПДВ-а
 4. Право учешћа на конкурсу
  Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом. Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
  Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.
 5. Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена цена.
 6. Са Понуђачем чија je понуда исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора
 7. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.
 8. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу:
  ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“. На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.
 9. Рок за достављање понуда је 02.10.2018. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 02.10.2018. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“ Трг  Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац. Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.
 10. Упутство и Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs (на крају огласа) Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441.
  3 Prijava ponuda
  4 Uputstvo i pravila prodaje otpadnog materijala