Измењен режим снабдевања топлотном енергијом у складу са вишим дневним температурама

Према прогнозама времена за предстојећи викенд, прогнозиране су дневне температуре више од 24 степена C.
Због тога је потребно вршити дневни прекид испоруке топлотне енергије у времену од 11 до 17 часова.
У понедељак ће се, у складу са променом временских услова, донети одлука за даљи режим испоруке топлотне енергије.

Закључен уговор о продаји корисног отпада

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за продају корисног отпада по поновљеном позиву објављеном у листу „Реч Народа“ дана 25.09.2018. године, комисија именована решењем директора бр. 5787/2 од 31.08.2018. године:
                                                                     Објављује
Обавештење о закљученом уговору
Назив
: Јавно предузеће – локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА». Трг Радомира Вујовића 2 Пожаревац,12000. Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:www.toplifikacija.rs

Опис:
Продаја старог гвожђа и челичног отпада који се састоји од демонтираних предизолованих и неизолованих челичних цеви са разних локација и осталог челичног отпада
Уговорена вредност без ПДВ: 560.409,60 динара.
Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена
Примљен број понуда: Три (3)
Највиша/најнижа понуђена цена: 560.409,60 / 1.517.696,00  динара
Највиша/најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: 1.560.409,60 / 1.517.696,00 динара
Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.
Датум доношења одлуке о додели: 5.10.2018.године
Датум закључења уговора: 11.10.2018. године
Основни подаци о извођачу: ГМ „GM „RECIKLAŽA“ d.o.o. 32300 Г. Милановац Брусница
Период важења уговора: до испуњења уговором преузетих обавеза
Више детаља овде

 

Почетак топлих функциналних проба на топлпификационом систему града Пожаревца

Дана 03.10.2018. године започеће топле функционалне пробе на територији града Пожаревца, на делу система на коме дистрибуцију топлотне енергије врши ЈП Топлификација Пожаревац.
У наредним данима, према утврђеном распореду, провере рада система и отклањање евентуалних недостатака ће се обављати сукцесивно на свим локацијама прикљученим на систем даљинског грејања града Пожаревца.
На деловима појединих зона, на којима су у току радови на прикључењу нових објеката на систем, топле пробе ће бити померене у складу са завршетком радова и временским условима, а најкасније до званичног почетка грејне сезоне.
Топле пробе ће, у складу са временским условима, трајати најдуже до 15.10.2018. године, односно док се не стекну законски услови за званичан почетак грејне сезоне, до када ће  комплетан топлификациони систем бити у функцији.
За овако рани почетак топлих проба стекли су се технички услови правовременим и опсежним радовима на ремонту система током летњих месеци.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац Трг Радомира Вујовића бр. 2 Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 5584-3 од 30.08.2018. године,  објављује:

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

 1. Предмет продаје:
  – Отпадно гвожђе које се састоји од предизолованих и неизолованих челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
  Процењене количине  износе око 90 880 kg.
  Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.
 2. Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају попунити понуду за откуп целокупне количине.
 3. Почетна цена за откуп понуђеног отпадног материјала износи 15 дин/кg, без ПДВ-а
 4. Право учешћа на конкурсу
  Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом. Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
  Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.
 5. Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена цена.
 6. Са Понуђачем чија je понуда исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора
 7. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.
 8. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу:
  ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“. На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.
 9. Рок за достављање понуда је 02.10.2018. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 02.10.2018. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“ Трг  Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац. Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.
 10. Упутство и Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs (на крају огласа) Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441.
  3 Prijava ponuda
  4 Uputstvo i pravila prodaje otpadnog materijala

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац Трг Радомира Вујовића бр. 2 Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 5584-3 од 30.08.2018. године,  објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

 1. Предмет продаје:
  – Отпадно гвожђе које се састоји од предизолованих челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
  Процењене количине  износе око 90 880 kg.
  Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.
  Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају попунити понуду за откуп целокупне количине.
 2. Почетна цена за откуп понуђеног отпадног материјала износи 21 дин/кg, без ПДВ-а
 3. Право учешћа на конкурсу
  Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом.
  Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
  Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.
  Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена цена.
 4. Са Понуђачем чија je понуда исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора
 5. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.
 6. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу:
  ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“. На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.
 7. Рок за достављање понуда је уторак 14.09.2018. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 14.08.2018. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац.
 8. Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.
 9. Упутство и Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“ Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs
  Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441. Упутство за доставу понуда

OБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА И УПРАВНИЦИМА ЗГРАДА

Oбавештавају се власници станова, да кварове на инсталацијама грејања у објекту пријављују искључиво изабраном професионалном управнику.
Надлежност професионалног управника дефинисана је члановима 50 и 53, закона о становању и одржавању зграда (сл.гл.рс бр. 104/2016)

Систем у режиму приправности

Од данас до даљњег неће бити преузимања енергије и циркулације воде у топлификационом систему.
Систем се држи у спремности до даљњег одржавањем притиска на 4,5 бара.
Пратиће се временске прогнозе, а налог за евентуално покретање циркулације воде у ТС и преузимање енергије ће се дати бар 24 сата пре почетка.

Промена режима рада система даљинског грејања

Обзиром на временске услове, данас 11.04.2018 ће систем даљинског грејања града Пожаревца привремено престати преузимање енергије и циркулације од извора у Костолцу,  око 10 сати. Притисак у систему ће се одржавати на 4,5 бара. Увече се неће кренути са грејањем због високих температура у вечерњим сатима.
Наредног дана, од 6 до 10 сати ће се вршити циркулација воде у примарном систему без преузимања енергије (пригревање). Након тога ће се одредити нови режим грејања за прекосутра, у складу са временским условима и временском прогнозом.
Према прогнози ХМЗ, тек следеће недеље ће уследити мањи пад температуре.
У складу с тим, услови за завршетак грејне сезоне ће се стећи у периоду од 23-25.  априла.

Oбустављена испорука топлотне енергије због испада блока

Услед испада једног од блокова у Костолцу, у току ноћи је обустављена испорука топлотне енергије. Дежурне екипе ЕПС раде на отклањању узрока који су довели до застоја у раду блока. Због повећаних губитака воде који су присутни у систему даљинског грејања у претходном периоду, тренутно није могуће обезбедити довољне количине воде за истовремено покретање блока и за рад грејања. Стабилизација рада постројења и стварање услова за испоруку топлотне енергије очекује се данас у касним вечерњим сатима. Нормализација снабдевања купаца топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања биће могућа у суботу у току јутра.

ПРИПРЕМЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/18

Припреме за Грејну сезону 2017/18. су ове године почеле знатно раније него претходних година. Почетак допуне ТС је започет 04. септембра, и са прекидима траје и данас. Закључно са данашњим даном, напуњено је и биће допуњено 95% примарних и секундарних инсталација грејања и објеката високоградње.

У току је пуштање циркулационих пумпи у топлопредајним станицама где је извршена допуна водом.

Са представницима ТЕ “Костолац” је договорен почетак топлих проба, који обухвата прогревање вреловода Костолац-Пожаревац и примарне градске мреже, за сутра, 03. oктобра, од 9 часова. Од 04. oктобра ће почети функционалне и топле пробе делова секундарних инсталација купаца (топлопредајне станице, кућне подстанице, унутрашње инсталације грејања).

Топле пробе, уз постепено подизање параметара, ће трајати до 10. oктобра. Након тога, зависно од временских услова, и проблема који ће се појављивати, успостављаће се редовно грејање тако да ће потпуна спремност целог система остварити и грејна сезона почети 15. oктобра како је и регулисано Градском Одлуком.

Ове године, са допунама и пробама на хладан хидраулички притисак се почело знатно раније него претходних година како би, до званичног почетка грејне сезоне, било довољно времена да се отклоне уочени недостаци у раду и евентуална цурења.

У току топлих проба, до 15. oктобра, неће се реаговати на приговоре на квалитет грејања већ само на кварове и већа цурења. Због величине система (конзум 100 МW) и великог броја купаца (близу 10.000) није могуће истог дана пробати и пустити грејање свим купцима. Због тога пробе и пуштање трају 7-10 дана што је пракса и у другим градовима.