ЈНОП 134/2017 НАБАВКА; ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1916/3 од 10. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 134/2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Рок за достављање понуда: 16. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 16. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 134/2017 Позив за достављање понуда; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца
ЈНОП 134/2017 Конкурсна док.; Набавка грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца

ЈНМВ 1328/2017 Набавка радова; САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 05. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1915/3 од 05. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНМВ 1328/2017 САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА
Рок за достављање понуда: 18. април 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 18. априла 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
JNMV 1328 2017 Poziv za dostavljanje ponuda Sanacija revizionih komora
JNMV 1328 2017 Konkursna dok Sanacija revizionih komora

ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

Дана 30. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Наруџбеницом у складу са планом ЈН Наручиоца. Дана 30. марта 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1914/3 од 30. марта 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку; ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ
Рок за достављање понуда: 11. април 2017. године до 10 сати. Позив и конкурсна документација може се преузети у прилогу:
ЈНМВ Н 212 2017 Позив за достављање понуда

ЈНМВ Н 212 2017 Конкурсна; Набавка потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Обавештење о обустави поступка
ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја
Дана 23. јануара 2017. године, објављује се обавештење у предметној јавној набавци, након донете Одлуке о обустави поступка број 9959/6 од 12. јануара 2017. године одговорног лица наручиоца објављеној на порталу УЈН дана 16.01.2017. године а на предлог комисије која је поступак спровела и сачинила Извештај о стручној оцени број 9959/5 од 11. јануара 2017. године.
Основ за обуставу поступка: нема приспелих понуда.
Акт у прилогу;
Obavestenje o obustavi postupka

ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Дана 16. јануара 2017. године, донета је
Одлука о обустави поступка јавне набавке;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Позив за достављање понуда број 9959/3 и Конкурсна документација објављени су 30. децембра 2016. године на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. Рок за достављање понуда: 10. јануар 2017. године до 9 сати, до наведеног рока није било приспелих понуда понуђача.
На основу наведеног одговорно лице Наручиоца донело је одлуку у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Nabavka аlata i uređaja

ЈНМВ 122/2016 – Набавка алата и уређаја

Дана 29. децембра 2016. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности у складу са планом ЈН Наручиоца.
Дана 30. децембра 2016. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9959/3 од 30. децембра 2016. године и Конкурсну документацију у  предметном поступку;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Рок за достављање понуда:
10. јануар 2017. године до 9 сати.
Отварање понуда јавно од стране комисије:10.јануара 2017. године у 10 сати.

у прилогу:
Позив за достављање понуда, Набавка алата и уређајаЈНМВ 122/2016

Конкурсна документација, Набавка алата и уређаја

Набавка канцеларијског намештаја

                       Обавештење о закљученом уговору
Редни број јавне набавке је; 1116/2016 ЈНМВ од 10. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. ЗЈН, и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,  у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору

Набавка машинских радова на одржавању ТС града Пожаревца

Обавештење о закљученом уговору
(у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда)
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца. Редни број јавне набавке је;
134/20
16 ЈНОП ПП од 31. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након спроведеног поступка јавне набавке и донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. у складу са Чланом 112. након спроведеног поступка Члан 36. Став 1. Тачка 1), oбјављује у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору