Обавештење о закљученом Уговору 114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС, ОРН: 44163120

Дана 31.јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 114/2019 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Термо плус доо, Београд, Пожешка 150А, PIB:101011928, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Leave a Reply