Одлука о додели Уговора ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 30.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140 oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора Машински радови Инв

Leave a Reply