Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 11.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” из објективних  доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply