Додатна појашњења ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 26. јуна 2019. године, заведеног под бројем од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку јавне набавке ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са већ претходно измењеном конкурсном документацијом и роком за  достављање понуда.
Прилог:Odgovor i pojasnjenje

Leave a Reply