Набавка радова ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 12. јуна 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 24.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4078/3 од 26.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140.
Рок за достављање понуда: 25.јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       25.јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Позив за достављање понуда Набавка радова маш инвест 2018
Конкурсна документација Набавка маш радова 2018

Leave a Reply