Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

     Заинтересовано лице доставило је писано елктронском поштом, захтев за појашњењем дана 10.јун 2019. године, заведеног под бројем 3994 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку јавне набавке ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са прихваћеним захтевом, изменом и допуном конкурсне документације за  достављање понуда, без измене рока за достављање понуда.
Прилог: Појашњење и одговор са Изменом

Leave a Reply