Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1223; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 11.јуна 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара:
ЈНМВ 1223/2019 
НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”из објективних даказивих разлога, који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступка”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка

Leave a Reply