Набавка добара 114/2019 ЈНОП: НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

Дана 24. маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 4.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3430/3 од 4.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
Рок за достављање понуда: 10. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација

Leave a Reply