Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 44163000

Дана 27. маја 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II           Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Obavest o zaklj Ugovora Partija 1
Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

Leave a Reply