Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000

Дана 14. маја 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара по партијама; ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II            Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе,
oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора по партијама, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача за Партије I и II: ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора Партија 1
                  Одлука о додели Уговора Партија 2

Leave a Reply