Питање и појашњење ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000,

Заинтересовано лице доставило је писано елктронском пошиљком, захтев за појашњењем дана 30. априла 2019. године, заведеног под броје 3123  дана 3.5.2019. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000, поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са не измењеном конкурсном документацијом за  достављање понуда и без измене рока за достављање понуда.
Прилог:
Одговор и појашњење на постављено питање 3

Leave a Reply