Обавештење о обустави поступка број ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга број ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100 након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” из објективних  доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Leave a Reply