Набавка радова број ЈНОП 1316/2019 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС**, ОРН: 45000000

Дана 13. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 4. априла 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1837/3 од 4. априла 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: Број: 1316/2019 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС** ОРН: 45000000.
Рок за достављање понуда: 14. мај 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       14. мај 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
1316 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
1316 2019 ЈНОП Конкурсна документација

Leave a Reply