Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 1. априла 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга мале вредности:
ЈНМВ 1222/2019
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”из објективних даказивих разлога, који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступка”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка

Leave a Reply