Набавка добара ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 44163000

Дана 12. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 28. марта 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1819/3 од 28. марта 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ,ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II            Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе
Рок за достављање понуда: 8. мај 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       8. мај 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна доскументација

Leave a Reply