Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 11. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга; ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача: PD Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ: 100438897, МБ:07797001, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлука о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора

Leave a Reply