Одлука о додели Уговора 1114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 6. марта 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара; ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача: ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлука о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Leave a Reply