Одлука о додели Уговора ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 20. фебруара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке радова у отвореном поступку; ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача: ПД Термомонт доо, Београд, Браће Недића бр. 1, ПИБ: 100290037, самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлука о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Leave a Reply