Питање и појашњење 2 ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Заинтересовано лице у писаном облику елктронском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 20. фебруара 2019. године, заведеном под бројем 1299 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке мале вредности; ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са измењеном конкурсном документацијом за  достављање понуда без измене рока за достављање понуда у прилогу.
Прилог:Одговор и појашњење 2
1114 2019 ЈНОП Измењена 2 Конкурсна документација

Leave a Reply