Набавка добара ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110

Дана 30. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 772/3 од 1. фебруара 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110
Рок за достављање понуда: 5. март 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       5. март 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда Набавка цирк пумпи
Конкурсна документација Набавка цирк пумпи

Leave a Reply