Питање и појашњење ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Заинтересовано лице у писаном облику елктронском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 29. јануара 2019. године, заведеном под бројем 675 дана 29.1.2019. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке мале вредности; ЈНОП 1343/2018
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са обавезом објављивања накнадно Обавештења о померању рока за достављање понуда и измењене конкурсне документације за  достављање понуда у прилогу.
Прилог: Питање и појашњење заинтересованог лица

Leave a Reply