Обавештење о измени рока за достављање понуда ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 29. јануара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Обавештење о измени рока за достављање понуда број 9406/3-1 од 29. јануара 2019. године и Измењене конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Измењен рок за достављање понуда: 12. фебруара 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:                             12. фебруара 2018. године у 10 сати.
 Обавештење и измењена конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог: 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Измењена Конкуена докуменација

Leave a Reply