Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 11. јануара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 1222/2018- СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:  Мис систем доо, Ченеј 21233, Међународни пут бр. 83, ПИБ: 100453514, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply