Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 26. децембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1222/2018 СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача;
Мис систем доо, Ченеј 21233, Међународни пут бр. 83, ПИБ: 100453514, самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Севис сиг вентила

Leave a Reply