Питање и појашњење ЈНМВ 1222/2018: НАБАВКА СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Заинтересовано лице у писаном облику елктронском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 20. децембра 2018. године, заведеном под бројем 9289 дана 20.12.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке мале вредности; ЈНМВ  1222/2018 НАБАВКА СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда у прилогу; Појашњење и одговор

Leave a Reply