Набавка радова ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 11. децембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поновном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 17. децембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9033/3 од 17. децембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 22. јануар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. јануар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна докеументација набавка радова и ТПС Моше Пијаде

Leave a Reply