Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ Н 2110/2018: Набавка техничких гасова за потребе ЈПТ по партијама, Партија 1

Дана 15. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија I –  Набавка Кисеоника и Ацетилена у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 1

Leave a Reply