НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС. 
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JNOP OS 1.1.5 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply