Набавка добара Наруџбеницом ЈНМВ Н 1110/2018; НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА, орн: 09122000

Дана 24. октобра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 29. октобра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 7568/3 од 29. 10.2018. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Број ЈНМВ Н 2110/2018 – Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
Рок за достављање понуда: 7. новембар 2018. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Наруџбеницом Набавка техничких гасова по партијама

Leave a Reply