ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Позив и Конкурсна документација