Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 15. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, JNMV 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача: SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, ПИБ:100289766,
самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Термовизијско снимање трасе вреловода

Leave a Reply