Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Дана 12. септембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга број: Број: 1214/2018 НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:
Завод за заваривање доо, Београд, Грчића Миленка 67,
ПИБ: 100164215, самостално и без подизвођача извршење уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о потписаном Уговору

Leave a Reply